Przedsiębiorcy mówią o tym, co jest dla nich ważne. "Ochrona praw i wolności jednostki"

Dom - Z kraju - Przedsiębiorcy mówią o tym, co jest dla nich ważne. "Ochrona praw i wolności jednostki"

10.09.2019-741 widoki -Z kraju

Innowacje i dobre prawo wśród rekomendacji kongresu małych jak i również średnich

Stabilne instytucje jak i również regulacje prawne, ułatwienia na rynku zamówień publicznych, naprawa dostępu do innowacji znalazły się wśród rekomendacji VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. "Należy zmierzać do stabilnego i przewidywalnego systemu prawnego. Konieczna wydaje się troska o funkcjonowanie mechanizmów ochrony praw i wolności jednostki oraz sprawnie funkcjonujący i niezależny Trybunał Konstytucyjny" – czytamy w opracowaniu.

Trzydniowe spotkanie zgromadziło w stolicy Górnego Śląska ok. 7 tys. uczestników, którzy dyskutowali m. in. na temat innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), pozyskiwania kapitału, edukacji, prawa, współpracy międzynarodowej jak i również perspektyw rozwoju.

Zamówienia publiczne dla firm

- Głównym punktem rekomendacji będą wnioski wypracowane podczas debat oraz paneli kongresu. Naszym własnym celem jest, aby stanowiły one swego rodzaju zegar słoneczny, ułatwiający nawigowanie po meandrach współpracy nauki, samorządu jak i również biznesu – wyjaśnił pomysłodawca kongresu, szef Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik.

Odzieżowa ekipa z Gdańska podzieli się na dwie części

Wśród postulowanych rozwiązań znalazło się m. in. ułatwienie małym i średnim kompaniom udziału w rynku zamówień publicznych poprzez możliwość dzielenia przez zamawiającego (np. samorząd) zamówienia publicznego na części. Takie rozwiązanie mogłoby przyczynić się do zwiększenia ewentualności niewielkich firm na otrzymanie zamówienia. Inny postulat tyczy się popularyzacji modelu współpracy po ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Kapitałochłonne innowacje

Uczestnicy kongresu postulują też tworzenie i rozwijanie mechanizmów wspierających innowacyjność.

"Nieuniknione są zmiany w funkcjonowaniu jednostek badawczo-rozwojowych: ścieżka związana z innowacjami praktycznymi powinna być bardziej otwarta dla przedsiębiorców" – głosi jeden z wymogów. Zwrócono również uwagę w potrzebę rozwiązań odciążających firmy od części kosztów dotyczących wprowadzaniem kapitałochłonnych innowacji.

Dla rozwoju sektora MŚP niezmiennie istotna jest – według rekomendacji – stabilność prawa i instytucji.

Obniżenie kosztów pracy

Przedsiębiorcy oczekują uproszczenia procedur administracyjnych. Wśród postulatów podatkowych wystąpienie m. in. o naszym, by organy podatkowe, niedaleko pociągania do odpowiedzialności mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, wypracowały metody skutecznego dyscyplinowania dużych podmiotów gospodarczych, dokonujących nadużyć lub działających w granicy prawa.

Rekomendowane jest uproszczenie prawa podatkowego oraz obniżenie pozapłacowych kosztów pracy.

Środowisko przedsiębiorców upomina się o szerszy dostęp do unijnych kapitałów, wskazując, że ich zastosowaniu sprzyjać będzie uproszczenie dokumentacji projektowej albo bezpłatna wsparcie skierowana do przedsiębiorców tuż przy opracowaniu dokumentów aplikacyjnych.

Postulowane są działania posługujące tworzenie systemu dystrybucji oszczędności, zakładającego bezpośredni kontakt ludzi o zbliżonych doświadczeniach, np. pośredników finansowych, którzy przeważnie sami są mikroprzedsiębiorcami, porządnie rozumiejącymi świat biznesu. Odrębna rekomendacja dotyczy wydłużenia okresu spłaty kredytów inwestycyjnych za pośrednictwem banki, co mogłoby przyczynić się do wzrostu lokaty.

Wsparcie młodych przedsiębiorców

Część kongresowych rekomendacji adresowana jest do samych kontrahentów i dotyczy m. in. form pozyskiwania kapitału, kierowania firmą, bezpieczeństwa danych lub kształcenia i motywowania podwładnych. Postulowane są zmiany w systemie edukacji, by dobrze dostosować szkolnictwo do konieczności rynku pracy. Właściwego traktowania wymaga rzemiosło, by potrafiło przetrwać i kształcić świeże kadry. W rekomendacjach wskazano, że wsparcie dla młodocianych przedsiębiorców powinno być potrzebnym elementem strategii i projektów rozwoju przedsiębiorczości w wszelkim mieście.

Wsparcia domaga się też ekspansja zagraniczna polskich firm, które – wedle rekomendacji - powinny częściej tworzyć konsorcja dla wchodzenia na obce rynki. Takie konsorcja mogłyby opracować metodę działania i wspólnie ubiegać się o zlecenia a także ponosić koszty działań w rynkach międzynarodowych.

Związane z