Linia dostępu do kredytu RBC

Category: Które Należy
17 lutego 2021

Po 31 grudnia 2021 r. Banki panelowe, które przedstawią stawki wymagane do obliczenia LIBOR, nie będą już do tego zobowiązane. Odejście od LIBOR będzie wymagało zmian w sposobie naliczania odsetek od kredytów, dla których LIBOR jest punktem odniesienia. Pożyczkobiorcy, których dotyczy pożyczka, zostaną powiadomieni o takich zmianach przed ich wejściem w życie.

RBC Credit Access Line to linia na żądanie oparta na papierach wartościowych oferowana przez Royal Bank of Canada, pożyczkodawcę Equal Opportunity Lender i podmiot powiązany z RBC Capital Markets, LLC. Pod warunkiem uzyskania zgody kredytowej. Pożyczki oparte na papierach wartościowych wiążą się ze szczególnym ryzykiem i nie są odpowiednie dla każdego. Przed skorzystaniem z Linii dostępu do kredytu RBC należy zapoznać się z postanowieniami umowy RBC Credit Access Line i związanymi z nią informacjami, a także skonsultować się z własnymi niezależnymi doradcami podatkowymi i prawnymi. Należy zwrócić uwagę na wymogi kredytowe, skład i dywersyfikację portfela, horyzont czasowy, tolerancję ryzyka, oczekiwania dotyczące wyników portfela oraz indywidualne sytuacje podatkowe. Z pożyczkami opartymi na papierach wartościowych wiążą się ważne ryzyka, które należy wziąć pod uwagę:

  • Będziesz musiał zdeponować dodatkową gotówkę lub papiery wartościowe lub spłacić linię kredytową, jeśli wartość twoich papierów wartościowych spadnie poniżej procentowego kapitału, który musisz utrzymać, lub procent kapitału, który musisz utrzymać, wzrośnie. Podczas spowolnienia na rynku, w którym papiery wartościowe w Twoim portfelu tracą na wartości, procent kapitału, który musisz utrzymać, spowoduje, że Twoje straty będą większe niż w przypadku braku pożyczki w portfelu. Twoje straty mogą przekroczyć pierwotną kwotę zabezpieczenia.
  • Nie masz prawa do przedłużenia czasu w celu spełnienia wymagań dotyczących udziału procentowego w kapitale własnym.Jeśli nie będziesz w stanie utrzymać wymaganego procentu kapitału, niektóre lub wszystkie papiery wartościowe mogą zostać sprzedane bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku takiej sprzedaży nie będziesz mieć możliwości wyboru sprzedawanych papierów wartościowych, Twoja długoterminowa strategia inwestycyjna może zostać przerwana i będziesz odpowiedzialny za wszelkie wynikające z tego opłaty i konsekwencje podatkowe.Royal Bank of Canada może w dowolnym momencie podwyższyć wymagania dotyczące procentu kapitału własnego bez uprzedniego powiadomienia i może zażądać spłaty linii kredytowej w części lub w całości, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu lub bez powodu.Stawki, warunki i zasady Linii dostępu do kredytu RBC mogą ulec zmianie zgodnie z warunkami umowy Linii dostępu do kredytu RBC.Jeżeli oprocentowanie Twojej Linii Dostępu Kredytowego RBC zostanie ustawione na zmienne w stosunku do indeksu, będziesz podlegać większym kosztom odsetkowym w środowisku rosnących stóp procentowych. Linia Dostępu Kredytowego RBC nie jest instrumentem celowym. Wpływy z linii RBC Credit Access Line nie mogą być wykorzystywane do zakupu, handlu lub przenoszenia zapasów depozytu zabezpieczającego ani do spłaty zadłużenia z tytułu depozytu zabezpieczającego, który został wykorzystany do zakupu, handlu lub przenoszenia zapasów marży. Royal Bank of Canada może zażądać spłaty wszystkich wpływów z zaliczek w ramach RBC Credit Access Line, co do których ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zostały wykorzystane do zakupu lub przeniesienia zapasów zabezpieczających.

    RBC Wealth Management, oddział RBC Capital Markets, LLC, jest zarejestrowanym brokerem-dealerem, członkiem FINRA / NYSE / SIPC i nie jest bankiem. W stosownych przypadkach RBC Capital Markets, LLC zawarła porozumienia z Royal Bank of Canada w celu ułatwienia i obsługi Linii dostępu do kredytu RBC. RBC Capital Markets, LLC i jej podmioty stowarzyszone oraz ich pracownicy nie udzielają porad podatkowych ani prawnych.

    Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów to ustawa o ochronie danych, która wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. To prawo nakłada na firmy obowiązek ujawnienia kategorii danych osobowych, które zgromadziły na temat konsumentów w Kalifornii, celu gromadzenia tych informacji oraz tego, czy informacje te są sprzedawane . Konsumenci mają prawo zażądać danych, które zgromadził na ich temat RBC WM NY Credit Branch, oraz mogą zażądać, aby RBC WM NY Credit Branch usunęło ich dane.

    Możesz przesłać weryfikowalne żądanie konsumenta po 1 stycznia 2020 r., Kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem 844-937-2296 w godzinach od 8:00 do 16:30 czasu centralnego lub korzystając z tego łącza, aby złożyć wniosek konsumenta.

    Po zweryfikowaniu Twojego wniosku niezwłocznie podejmiemy kroki w celu ujawnienia i bezpłatnego dostarczenia Tobie danych osobowych wymaganych przez CCPA. Przekażemy Ci informacje pocztą lub elektronicznie w ciągu 45 dni od otrzymania Twojej prośby lub w takim dodatkowym terminie, na jaki zezwala CCPA.