Krótkoterminowe inwestycje

Category: Przez Rząd
17 lutego 2021

Co to jest inwestycja krótkoterminowa w bilansie?

Inwestycje krótkoterminowe, znane również jako rynkowe papiery wartościowe, to te instrumenty finansowe (inwestycje dłużne lub kapitałowe), które można łatwo zamienić na gotówkę w ciągu najbliższych trzech do dwunastu miesięcy i które są klasyfikowane w bilansie jako aktywa obrotowe. Większość firm decyduje się na takie inwestycje w bilansie i lokuje nadwyżkę gotówki w takich inwestycjach ze względu na płynność i wypłacalność.

Ma dwa główne wymagania; po pierwsze, powinny być łatwo wymienialne na gotówkę, a drugi inwestor musi chcieć je sprzedać w ciągu jednego roku.

5 najlepszych krótkoterminowych opcji inwestycyjnychGotówka to instrument generujący zero odsetek. Omówimy tutaj opcje krótkoterminowych inwestycji, które zapewniają lepsze zwroty prawie bez ryzyka.

Poniżej znajdują się najlepsze krótkoterminowe opcje inwestycyjne:

# 1 – Certyfikaty depozytowe (CD)Certyfikat depozytu jest dostępny od trzech miesięcy do siedmiu lat. Dłuższa kadencja dłuższa to oprocentowanie. Krótszy czas trwania mniejszy jest oprocentowanie. Zaświadczenie o wpłacie można uzyskać w banku. Świadectwo depozytowe to jedna z najbezpieczniejszych inwestycji lub oszczędności .

# 2 – Krótkoterminowe fundusze powierniczeFunduszem zarządzają fundusze powiernicze, które mogą być utrzymywane na krótki lub długi okres. Na krótką metę fundusz musi być odpowiednio dobrany. Zwroty z funduszy inwestycyjnych zależą od wyników zarządzającego funduszem, a inwestor nie ma nad nimi żadnej kontroli. Wybrany fundusz musi być funduszem otwartym, aby inwestor mógł sprzedawać swoje jednostki na otwartym rynku, kiedy tylko zechce. Jeśli fundusz jest zamknięty, o dacie zakończenia i dacie otwarcia decyduje towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Mówiąc prościej, fundusze inwestycyjne inwestują w jego imieniu pieniądze inwestora na rynku dłużnym lub rynku akcji.

# 3 – Płynne funduszeSą to fundusze inwestycyjne inwestujące w zbyt krótkoterminowe rządowe papiery wartościowe i certyfikaty depozytowe oraz posiadające krótki termin zapadalności od 4 do 91 dni. Mówiąc prościej, płynne fundusze mogą inwestować tylko w papiery wartościowe o terminie zapadalności do 91 dni. Łatwo jest wchodzić i wychodzić z takich płynnych środków. Mają wysoką wartość płynności i są bardzo bezpieczne, a posiadanie jest bardzo krótkie. Zwrot z płynnych funduszy wynosi od 4% do 10%, co oznacza, że ​​oferują one umiarkowane zwroty w zależności od portfela inwestycyjnego.

Jest to jedna z szeroko stosowanych krótkoterminowych opcji inwestycyjnych i alternatywa dla parkowania pieniędzy na tworzenie funduszy awaryjnych. Jednak inwestowanie w fundusze inwestycyjne dowolnego typu zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Analizując przeszłe trendy, można powiedzieć, że płynne fundusze generują wyższe zwroty niż depozyty stałe. Ponadto zwroty z kont oszczędnościowych są mniejsze niż środki płynne. Inwestowanie w płynne fundusze daje uczciwe szanse na uzyskanie wyższych zwrotów w porównaniu do zwykłego konta oszczędnościowego lub stałych depozytów.

# 4 – Skarbowe / Krótkoterminowe obligacje rządoweNa krótkoterminowe potrzeby rządu rząd emituje obligacje. Można zdecydować się na to w przypadku inwestycji krótkoterminowych. Są one zabezpieczone rządowymi papierami wartościowymi i można je bezpiecznie inwestować. Potrzebuje nieco wyższych umiejętności, takich jak kupowanie i sprzedawanie papierów wartościowych, aby mieć podstawową wiedzę na temat inwestycji. Skarbowe papiery wartościowe mogą być emitowane przez rząd centralny, rząd stanowy lub organ lokalny.

# 5 – Dokumenty komercyjnePodobnie jak rząd, prywatne firmy również potrzebują pieniędzy na krótki okres. Prywatne firmy również wydają papiery krótkoterminowe. Stopy procentowe papierów komercyjnych są nieco wyższe niż obligacje skarbowe. Inwestowanie w papiery komercyjne jest łatwe i praktycznie jest to jeden z rzadszych przypadków, w których firma nie wywiązuje się z zobowiązań w ciągu 91 dni, więc inwestycja jest mniej ryzykowna.

WniosekInwestycje krótkoterminowe zawsze dają lepszy zwrot niż gotówka, która zarabia zerową stopę procentową. Pomimo swoich zalet, inwestycje krótkoterminowe nadal niosą ze sobą ryzyko inflacji, niewypłacalności i niższych zwrotów.

Polecane artykułyTo był przewodnik po tym, czym są inwestycje krótkoterminowe w bilansie. Tutaj omówiliśmy 5 najlepszych krótkoterminowych opcji inwestycyjnych, w tym świadectwa depozytów, fundusze powiernicze, papiery komercyjne, obligacje skarbowe itp. Możesz dowiedzieć się więcej o naszych artykułach dotyczących rachunkowości poniżej –