Co to jest portfolio?

Category: Jest Najlepszy
17 lutego 2021

Co to jest portfolio?

Portfel to zbiór inwestycji finansowych, takich jak akcje, obligacje, towary, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym fundusze zamknięte i fundusze typu ETF. Ludzie na ogół uważają, że akcje, obligacje i gotówka stanowią trzon portfela. Chociaż często tak jest, nie musi to być regułą. Portfel może zawierać szeroką gamę aktywów, w tym nieruchomości, dzieła sztuki i inwestycje prywatne.

Możesz zdecydować się na samodzielne utrzymywanie i zarządzanie swoim portfelem lub możesz pozwolić menadżerowi finansowemu, doradcy finansowemu lub innemu specjaliście ds. Finansów na zarządzanie Twoim portfelem.

Zrozumienie portfeli

Jedną z kluczowych koncepcji zarządzania portfelem jest mądrość dywersyfikacji – co po prostu oznacza, że ​​nie należy wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Dywersyfikacja próbuje zmniejszyć ryzyko, alokując inwestycje między różne instrumenty finansowe, branże i inne kategorie. Ma na celu maksymalizację zysków poprzez inwestowanie w różne obszary, z których każdy reagowałby inaczej na to samo wydarzenie. Istnieje wiele sposobów na dywersyfikację. To, jak zdecydujesz się to zrobić, zależy od Ciebie. Twoje cele na przyszłość, apetyt na ryzyko i osobowość są czynnikami decydującymi o tym, jak zbudować portfolio.

Niezależnie od zestawu aktywów Twojego portfela, wszystkie portfele powinny charakteryzować się pewnym stopniem dywersyfikacji i odzwierciedlać tolerancję inwestora na ryzyko, cele dotyczące zwrotu, horyzont czasowy i inne istotne ograniczenia, w tym pozycję podatkową, potrzeby w zakresie płynności, sytuacje prawne i wyjątkowe okoliczności.

Zarządzanie portfelem

Możesz myśleć o portfelu inwestycyjnym jako o cieście podzielonym na kawałki o różnych rozmiarach w kształcie klina, z których każdy reprezentuje inną klasę aktywów i / lub rodzaj inwestycji. Inwestorzy dążą do zbudowania dobrze zdywersyfikowanego portfela, aby osiągnąć alokację portfela ryzyka i zwrotu, która jest odpowiednia dla ich poziomu tolerancji na ryzyko. Chociaż akcje, obligacje i gotówka są ogólnie postrzegane jako podstawowe elementy składowe portfela, możesz rozbudować portfel o wiele różnych rodzajów aktywów – w tym nieruchomości, akcje złota, różne rodzaje obligacji, obrazy i inne przedmioty kolekcjonerskie.

Przykładowa alokacja portfela przedstawiona powyżej jest przeznaczona dla inwestora z niską tolerancją ryzyka. Ogólnie rzecz biorąc, konserwatywna strategia stara się chronić wartość portfela poprzez inwestowanie w papiery wartościowe o niższym ryzyku. W przykładzie zobaczysz, że pełne 50% jest przydzielane na obligacje, które mogą obejmować wysokiej jakości obligacje korporacyjne i rządowe, w tym obligacje komunalne. 20% przydział akcji może obejmować akcje blue chip lub akcje o dużej kapitalizacji, a 30% inwestycji krótkoterminowych może obejmować gotówkę, certyfikaty depozytowe (CD) i rachunki oszczędnościowe o wysokim dochodzie.

Większość specjalistów ds. Inwestycji zgadza się, że chociaż nie gwarantuje ona strat, dywersyfikacja jest kluczowym elementem umożliwiającym osiągnięcie długoterminowych celów finansowych przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka.

Rodzaje portfeli

Może istnieć tyle różnych typów portfeli i strategii portfeli, ilu jest inwestorów i zarządzających pieniędzmi. Możesz także zdecydować się na posiadanie wielu portfeli, których zawartość może odzwierciedlać inną strategię lub scenariusz inwestycyjny, skonstruowanych pod kątem różnych potrzeb.

Portfolio hybrydowePodejście oparte na portfelu hybrydowym jest zróżnicowane według klas aktywów. Budowanie portfela hybrydowego wymaga zajmowania pozycji zarówno w akcjach, jak i obligacjach, towarach, nieruchomościach, a nawet sztuce. Ogólnie rzecz biorąc, portfel hybrydowy obejmuje względnie stałe proporcje akcji, obligacji i inwestycji alternatywnych. Jest to korzystne, ponieważ w przeszłości akcje, obligacje i alternatywy wykazywały mniej niż doskonałe korelacje między sobą.

Inwestycja portfelowaKorzystając z portfela do celów inwestycyjnych, spodziewasz się, że akcje, obligacje lub inne aktywa finansowe przyniosą zwrot lub wzrosną w czasie lub jedno i drugie. Inwestycja portfelowa może mieć charakter strategiczny – oznacza to, że kupujesz aktywa finansowe z zamiarem utrzymywania tych aktywów przez długi czas; lub taktyczne – gdzie aktywnie kupujesz i sprzedajesz aktywa z nadzieją na osiągnięcie krótkoterminowych zysków.

Agresywny portfel zorientowany na akcjeAktywa bazowe w agresywnym portfelu generalnie zakładałyby duże ryzyko w poszukiwaniu wielkich zwrotów. Agresywni inwestorzy poszukują firm, które są na wczesnym etapie rozwoju i mają wyjątkową ofertę wartości. Większość z nich nie jest jeszcze popularnymi nazwiskami.

Portfel defensywny zorientowany na akcjePortfel, który jest defensywny, miałby tendencję do skupiania się na podstawowych produktach konsumenckich, które są odporne na spadki. Akcje obronne radzą sobie dobrze zarówno w złych, jak i dobrych czasach. Bez względu na to, jak zła jest w danym czasie gospodarka, przetrwają firmy wytwarzające produkty niezbędne w życiu codziennym.

Portfel akcji zorientowany na dochodyTen rodzaj portfela zarabia na akcjach wypłacających dywidendę lub innych rodzajach wypłat dla udziałowców. Niektóre akcje z portfela dochodowego mogłyby również mieścić się w portfelu defensywnym, ale tutaj wybiera się je przede wszystkim ze względu na ich wysokie zyski. Portfel dochodów powinien generować dodatnie przepływy pieniężne. Fundusze inwestycyjne w nieruchomości (REIT) są przykładami inwestycji przynoszących dochód.

Portfel spekulacyjny skoncentrowany na akcjachPortfel spekulacyjny jest najlepszy dla inwestorów, którzy mają wysoki poziom tolerancji na ryzyko. Gry spekulacyjne mogą obejmować pierwsze oferty publiczne (IPO) lub akcje, o których mówi się, że są celem przejęcia. Firmy technologiczne lub medyczne w trakcie opracowywania jednego przełomowego produktu również należałyby do tej kategorii.

Wpływ tolerancji na ryzyko na alokacje portfeli

Chociaż doradca finansowy może stworzyć ogólny model portfela dla osoby fizycznej, tolerancja ryzyka inwestora powinna znacząco odzwierciedlać zawartość portfela.

Na przykład konserwatywny inwestor może faworyzować portfel z akcjami o dużej kapitalizacji, funduszami indeksów rynkowych o szerokich podstawach, obligacjami o ratingu inwestycyjnym oraz pozycją w płynnych, wysokiej jakości ekwiwalentach gotówki.

W przeciwieństwie do tego inwestor tolerujący ryzyko może dodać niektóre akcje wzrostowe o małej kapitalizacji do agresywnej, wzrostowej pozycji o dużej kapitalizacji, przyjąć pewną ekspozycję na obligacje wysokodochodowe i poszukać w swoim portfelu możliwości inwestycyjnych w zakresie nieruchomości, międzynarodowych i alternatywnych . Generalnie inwestor powinien minimalizować ekspozycję na papiery wartościowe lub klasy aktywów, których zmienność sprawia, że ​​są niewygodne.

Wpływ horyzontu czasowego na alokacje portfela

Podobnie jak w przypadku tolerancji na ryzyko, inwestorzy powinni rozważyć, ile czasu muszą inwestować, budując portfel. Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy powinni zmierzać w kierunku zachowawczej alokacji aktywów w miarę zbliżania się ich docelowej daty, aby chronić zyski portfela do tego momentu.

Weźmy na przykład inwestora oszczędzającego na emeryturę, który planuje odejść z siły roboczej za pięć lat. Nawet jeśli inwestorowi nie przeszkadza inwestowanie w akcje i bardziej ryzykowne papiery wartościowe, może chcieć zainwestować większą część portfela w bardziej konserwatywne aktywa, takie jak obligacje i gotówka, aby chronić to, co już zostało zaoszczędzone. I odwrotnie, osoba, która dopiero wchodzi na rynek pracy, może chcieć zainwestować cały swój portfel w akcje, ponieważ może mieć dziesięciolecia na inwestowanie i zdolność radzenia sobie z krótkoterminową zmiennością rynku.